Deník
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Senát není trafika, senátor není lobbista zájmových part a partají

Jiří Fišer – v Táboře starosta, v Senátu Jihočech

20.9.2016
SDÍLEJ:

Foto: město Tábor

DEVATERO PRO BEZPEČNOU EVROPU

1. Rizika migrace i rizika atmosféry strachu a nenávisti. Vidím bezpečnostní rizika, ale není možné je prezentovat prostřednictvím vyvolávání paniky. Můj úkol je lidi stmelit a uklidnit, nikoliv rozeštvat a lacině zneužít negativní společenskou atmosféru.
2. Evropa sjednocená, s reformací azylových procedur. Odpovědnost za řízení je na národních státech. EU musí v azylové politice hovořit jednotně. Musí mít společná pravidla a azyl jen pro toho, kdo je ochoten plně dodržovat pravidla daného státu.
3. Právo na azyl a pomoc pro mírumilovné. Je lidské být solidární s těmi, kdo naši pomoc skutečně potřebují. Právo na azyl nemůže požívat ten, kdo neprokáže svou totožnost a místní původ, nespolupracuje v azylovém řízení a nevyvrátí pochybnosti o bezpečnostním riziku.
4. Integrace s podmínkou respektování národních zákonů. Komu je přiznána mezinárodněprávní ochrana, musí si být vědom její dočasnosti za podmínky dodržování zákonů daného státu.
5. Evropa s vlastními bezpečnostními sbory. Odpovědnost za vnější hranici nelze ponechávat jen na dotčených národních státech. Neřešení problému dopadne na celou EU a její existenci. Potřeba silových jednotek je významná nejen pro ostrahu vnější hranice, ale i pro další naléhavé bezpečnostní situace.
6. Evropská spolupráce ve vytváření nárazníkových zón. Absolutně důležité je odlišit oprávněné žadatele od neoprávněných a účinněji navracet ty, kdo nemohou status mezinárodněprávní ochrany získat. Toto se musí odehrát právě na vnější hranici schengenského prostoru.
7. Samosprávy mají právo na informace, mají-li být připravené. Stát musí více a lépe komunikovat se samosprávami v koordinaci svých bezpečnostních plánů. Laciný populismus může v důsledcích vést až k pouličním válkám v českých městech. Stejně tak je nutné otevřeně popsat bezpečnostní rizika současného „stěhování národů".
8. Ano evropské solidaritě. Členské státy EU musí spolupracovat na ostraze vnější hranice, poskytovat si plnou součinnost včetně policejní spolupráce a bezpečnostní koordinace.
9. Relokační mechanismus žadatelů o azyl – zatím ne. Dokud nebude Evropa chránit své vnější hranice, dokud nereformuje svá azylová pravidla a nebudou známa konečná čísla, nelze zavádět trvalý „bianko šek" přerozdělování žadatelů o přiznání mezinárodněprávní ochrany.

EVROPSKÁ UNIE A NATO

Tlaky na zpochybnění EU sílí. Zkratkovité úvahy bez ekonomicko-politického fundamentu se vrší. Ponechávám každému právo na názor, nabízím však dvě konkrétní skutečnosti. Ta první je praktická a regionální. Městu Táboru byly v letech 2007 až 2014 přiděleny dotace v celkové výši 1,1 mld korun. Z toho cca 90 %, tedy jednu miliardu korun, tvoří prostředky z EU. To je více než jeden roční městský účet hospodaření. Jestliže jsme z „Evropy" inkasovali, a i v dalších letech budeme, bylo by opravdu trapné poté za sebou, takříkajíc s plnými břichy, bouchnout dveřmi. A ten druhý fakt? Ve středoevropském regionu žijeme již přes 70 let v míru. Je tomu tak také díky společné vojensko-bezpečnostní strategii. Na rovinu – podporuji setrvání České republiky v EU (očištěné od nesmyslných regulací a nadměrné byrokracie) i ve vojenských strukturách Severoatlantické aliance – NATO.

TRADICE ARMÁDY NA TÁBORSKU

Novodobá vojenská historie Tábora eviduje významnou účast v zahraničních misích IFOR, SFOR či KFOR například v Iráku a Afghánistánu. Armádní složky pomáhaly regionu při povodních a průběžně spolupracují s Integrovaným záchranným systémem, zejména s Policií ČR. Zařízení posádky Tábor je dle potřeby užíváno i ve prospěch škol či některých sdružení. Posádka vytváří sociální zázemí pro bývalé vojáky z povolání a vojenské důchodce. Je zřejmé, že dlouhodobý vývoj existence armády ve městě vedl k organickému splynutí vojenského i „nevojenského" segmentu populace žijící na území Táborska. Vojáci prostě k Táboru patří, v současné době jsou přijímáni s respektem a vstřícně. Armáda městu a okolí prospívá a v novodobé historii spolupracuje se samosprávou ke vzájemnému prospěchu, nezávisle na momentálním politickém složení radnice. Tento trend má a bude mít moji maximální podporu.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

To, co nás v senátním obvodu nejvíce pálí, se dá rozdělit do dvou odlišných kategorií. Dálnice a rychlostní komunikace a proti tomu místní komunikace venkovské, i ty přímo v obcích.
Dálnice D3 je v současné době patrně nejrozestavěnější dálnicí v ČR. Je to priorita – linie, která v budoucnu nejenže propojí hlavní město přes Tábor s jihočeskou metropolí a následně Rakouskem ale vlastně celou republiku s jihem Evropy. Toto spojení je důležité i pro Středočeský kraj a ve vztahu k našemu senátnímu obvodu pro Českou Sibiř a Voticko. Pokud se týká komunikace R4, resp. dálnice D4 na Písecku, tam patrně přetrvává problém možnosti, či spíše nemožnosti čerpat evropské finanční zdroje. Nabízí se tedy varianta spolupráce se soukromým sektorem ve formě tzv. PPP projektů. O místních komunikacích se více zmiňuji v kapitole „Pro venkov".

UŽIVATELSKY VLÍDNĚJŠÍ STÁT

Krátká, ale důležitá glosa: Dostávám otázku, jaký nový zákon bych v Senátu případně předložil. Odpovídám, že v tuto chvíli žádný. Náš právní systém je zavalen přemírou nepřehledných předpisů, které již normální člověk bez expertní pomoci takřka není schopen používat. Cesta je tedy ve zpřehlednění a zjednodušení v zájmu uživatelského komfortu občany. Ono se to tak trochu týká celého státu. Je přeregulovaný a pomalu to zasahuje do našich osobních svobod. Budu usilovat o jasný význam a užitečnost všech norem.

NE ÚLOŽIŠTI JADERNÉHO ODPADU NA TÁBORSKU A PÍSECKU

Mezi vytipovanými lokalitami pro uložení jaderného odpadu figuroval ještě nedávno prostor Magdaléna. Leží na katastrálním území Jistebnice, Božetic a Nadějkova v okresech Písek a Tábor. Zasahuje sem přírodní park Jistebnická pahorkatina. Průzkumné území pro úložiště se uvažovalo na ploše téměř 24 km2. V současné době byla tato lokalita ze seznamu uvažovaných míst vyřazena. Nicméně i nadále je nutné věc sledovat a držet se zásady, že je nepřípustné, aby vláda šla proti postoji dotčených samospráv obcí.

CESTOVNÍ RUCH - NAŠE PŘÍLEŽITOST

Náš senátní obvod je velmi pestrý. Lidmi i krajinou. Je to malebný kus země, která není negativně poznamenána působením velkých průmyslových podniků. I proto je vyhledávaným turistickým cílem pro své přírodní krásy, množství historických památek a dobré podmínky aktivního trávení volného času. Budoucnost cestovního ruchu vidím ve stabilizaci tzv. turistických oblastí. Vedle již déle existující Toulavy je tu velmi nadějná oblast Písecka. Dohromady je to potřebná protiváha příhraničním oblastem jižních Čech, výzva pro dojezdovou „pražskou" klientelu. Nezapomínám ani na oblast Lužnice, tedy Veselsko, Soběslavsko nebo Bechyňsko, kde se také skrývají možné pracovní příležitosti i příliv kapitálu. Turistickým oblastem je třeba dát šanci politickou podporou ale i podporou legislativní. Jsou to věci ve světě vyzkoušené a fungující, podmínkou je spolupráce a vzájemná důvěra. Rozhodně budu v tomto směru aktivní.

CO POTŘEBUJE VENKOV

Místní komunikace - v minulem plánovacím období se na malé obce příliš nedostalo a v novém 2014- 2020 není alokována na místní komunikace ani koruna..... Řešením by bylo zavedení krajského dotačního titulu a zapojit se do prosazení navýšení finančních prostředků na MMR do programu POV.

Kanalizace a vodovody - jihočeský kraj svým dotačním titulem pravidelně vyhlašovaným v každém roce se snaží podporovat , ale je zapotřebí také navýšit tyto prostředky, které by podpořili rozvoj malých obcí do 2000 obyvatel.

Podpora vytváření pracovních míst - podpora malého a středního podnikání.

Dopravní obslužnost venkova – zachování obslužnosti malých venkovských regionů navrácení pevných jízdních řádů, provázanost spojů, zrušení spojů na zavolání.

Kultura a kulturní dědictví – podpora spolkové činnosti, festivalů, zapojení sousedních zahraničních partnerů.

Vesnice roku – zachování podpory ze strany kraje.

Základní školství – podpora škol a školek v návaznosti na inkluzi – podpora asistentů, mimoškolních činností .

Podpora místní produkce - krajská podpora venkovských nebo farmářských trhů ve městech. Revitalizace Orlické přehrady – zapojení se do řešení celého problému, zpracování studie proveditelnosti, navázání spolupráce s Povodím Vltavy – jako partnerem projektu.

FINANCOVÁNÍ OBCÍ

Chci usilovat o změnu rozpočtového určení daní (RUD) tak, aby města a obce nepřišly o motivační prvky. Novelu zákona č. 243/2000 Sb., která s jejich zrušením počítá, v prosinci 2015 schválila Poslanecká sněmovna. Podle ní se má od roku 2017 zvýšit podíl z DPH pro města a obce na 21,4 %, současně se však mají zrušit motivační prvky, které z daní z příjmů fyzických osob jdou samosprávám. Změna by ale pro řadu samospráv znamenala významný výpadek ve financování. V roce 2010 se samosprávám o 17 % snížil příspěvek na přenesenou působnost. Od ledna 2016 je sice valorizován, zvýší se však o pouhé 1 %.

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

Pouze deset dnů dostanou samosprávy na připomínky k zákonu o sociálním bydlení. Byť se původně se mluvilo o tom, že už letos v létě zákon projedná vláda. Norma sice byla samosprávám dříve představena, úplně znění ale dosud neměly k dispozici. A to i přes to, že se sociální bydlení týká života všech obyvatel a už samotné zpracování předlohy mělo být výsledkem dohody klíčových ministerstev, obcí a měst. Shoda však nepanuje ani mezi resorty. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) na nedávném jednání s MPSV, kterého se zúčastnili i zástupci Svazu měst a obcí ČR, opakovaně vzneslo řadu připomínek a dotazů k řešení, na které dlouhodobě požaduje a dosud nedostalo odpovědi. Samosprávám se samozřejmě nelíbí řešení "na sílu", kdy MPSV městům a obcím něco nařizuje, aniž by se snažilo o dohodu. Za naprosté minimum považuji například to, aby přidělení sociálního bytu bylo vázáno na to, že daný člověk v obci, od které požaduje sociální byt, má trvalý pobyt. Nesouhlasím s navrhovanou sankcí 1 milion korun, kterou by - při nesplnění povinností z oblasti sociálního bydlení - měly samosprávy zaplatit nezávisle na velikosti a rozpočtu, kterým disponují. Tak vysoká pokuta by pro malé obce, které nemají dostatečný bytový fond, byla likvidační. Je třeba poukázat na zásadní fakt, že stále není vyřešené financování sociálního bydlení. Nutné také je, aby byla garantována dostatečně dlouhá doba náběhu sociálního bydlení. Kromě už zmiňovaných peněz budou samosprávy potřebovat i čas na to, aby připravily dostatečný bytový fond pro sociální bydlení - postavily ho nebo zrekonstruovaly. Nezapomeňme, že sociální byt je z pohledu stavebně technického jeden, ale bude se lišit dle typu uživatele v závislosti na poskytování či neposkytování sociální péče. Zákon o sociálním bydlení by měl být funkční, finančně dlouhodobě udržitelný a motivační pro ty, kterým má sloužit. Sociální bydlení nelze redukovat na přídělový systém, musí jít o systém nástrojů sociální a bytové politiky, který pomáhá lidem v bytové nouzi. Zákon má nejen stanovit základní parametry sociálního bytu, ale i hlavní standardy tzv. sociální práce, navazující na prevenci ztráty bydlení a jeho udržení. Teprve v případě, že sociální dávky a sociální práce nebudou stačit k vyřešení bytové nouze, měl by člověk v obtížné životní situaci dostat sociální byt!

OPATROVNICTVÍ

Bezmála třináct set starostů a starostek z malých měst a obcí na sebe vedle řízení radnice přijalo i úlohu veřejných opatrovníků, čili asistentů nesvéprávných osob. Péči o potřebné vykonávají ve svém volném čase, zadarmo a na úkor obecních rozpočtů. Pokud člověk zbavený svéprávnosti nenajde oporu v rodině, přebírá zodpovědnost obec či město, ve kterém má trvalé bydliště, a coby veřejný opatrovník dbá na zdravotní stav, práva a zájmy svého chráněnce. Ve městech tuto úlohu obvykle zastávají pracovníci sociálních odborů, problém ale nastává v městečkách a obcích, které si nemohou na úřadě držet potřebný počet pracovníků. Navíc do městských rozpočtů toto přesto zasahuje provozními náklady, například pravidelnými přezkumy svéprávnosti.

Otázky:

Co z vašeho případného vstupu do Senátu jako volič budu mít?

Rozhodnete se pro rovnováhu. Pošlete do Senátu člověka, který není na vodítku stranických funkcionářů a používá svůj rozum. Vidím-li problém, nemusím se chodit ptát na imaginární centrálu, jak se k němu mám postavit. Jsem jistě místní patriot, ale současně na rovinu říkám: Senátor není lobbista, který vozí z Prahy kšefty kámošům a klientům. Je především ten, kdo se zastane poškozeného tehdy, není-li naplňováno právo a nerespektují-li se zákony. Ten, kdo je ve stálém spojení s celým svým obvodem bez ohledu na to, odkud sám pochází. Ten, který dbá na vyváženou podporu a rozvoj senátního obvodu, zejména v místech takzvaně slabších.

V čem jste jiný než konkurence?

Nejsem typický funkcionář úřednicko-papalášského střihu (což samozřejmě netvrdím o všech svých konkurentech ☺). Snoubím v sobě 26 let politické praxe od zapáleného lepiče listopadových plakátů přes dvě desetiletí neprofesionálního člena rady města až po starostu Tábora a krajského zastupitele. Znám svůj obvod z terénu – jako předseda Svazu měst a obcí jihočeského kraje, ale i ze své „civilní praxe" jako tvůrce mnoha studií, územích dokumentací a projektů v bezpočtu jihočeských sídel – včetně malých vesniček a osad.

Nemá to být trafika?

„Trafika" je něco, co Vám někdo dá. Ale mně nikdo nic nedává. Stojím tady proti konkurenci zajetých politických stran a jako vždy musím „zabojovat", nic mi nespadne do klína. Ve své politické praxi jsem zažil mnoho případů lidí (a vidím je kolem sebe i dnes), kterým stačilo kývnout na nabídku velké politické strany, případně do ní rychle vstoupit, ocitnout se na její kandidátce na volitelném místě a kariéra byla na světě. Ale to nikdy nebyl, není a nebude můj případ.

Jak jste si vybral své koaliční spojence a podporovatele?

Nechť to prosím nezní jako chlouba či utíkání z otázky, ale spíše si vybrali oni mne. Hnutí Tábor 2020 je mé rodné, jsem a budu jeho členem. S Jihočechy 2012 úzce spolupracuji na krajské úrovni, spojuje nás mnoho témat doslova „z terénu". Koalice s hnutím Starostové a nezávislí (STAN) mi přijde zcela logická, starosta jsem, kdo jiný by mi měl být blízký než právě komunita lidí se stejnou profesí a starostmi. No a KDU – ČSL? Klidná síla, k tomu není co dodat, přijal jsem tu podporu s potěšením a pokorou.

Nehrozí Vašim mimotáborským voličům něco jako táborská sebestřednost?

Rozhodně ne. Je potřeba si uvědomit hlavní poslání Senátu. Je to především činnost zákonodárná. Senát projednává návrhy zákonů postoupené Poslaneckou sněmovnou, které může schválit, zamítnout či vrátit dolní parlamentní komoře s pozměňovacími návrhy. Bez souhlasu Senátu nelze přijmout ústavní a volební zákony. Senát jako celek mázákonodárnou iniciativu, může tedy navrhovat zákony. V případě, že je rozpuštěna Poslanecká sněmovna, přísluší Senátu přijímat zákonná opatření ve věcech, které nesnesou odkladu. Kromě rozhodování na schůzích Senátu a odborné práce ve výborech a komisích se senátoři mají intenzivně věnovat podpoře, rozvoji a propagaci regionů, které zastupují. Zdůrazňuji regionu, nikoliv tedy jen města, kde bydlí. A já? Svoje heslo „V Táboře starosta, v Senátu Jihočech" myslím zcela vážně.

Co bude s táborskou radnicí, budete-li zvolen?

V prvé řadě se poradím s kolegy z městské rady. Volební výsledek Tábora 2020 v posledních komunálních volbách je tak výrazný a zavazující, že by nám naši příznivci velmi zazlívali, kdybychom funkci starosty opustili. Pokud nebude jiná dohoda, jsem připraven vykonávat obě činnosti paralelně. Organizačně to přizpůsobit lze a termínově by to bylo poměrně blízko k příštím komunálním volbám, v nichž bez ohledu na výsledek voleb senátních na starostu rozhodně kandidovat už nebudu. Po dobu případného „souběhu" počítám s tím, že cca polovinu platu starosty, tedy 20 tisíc Kč bych každý měsíc posílal na zvláštní účet, a z něj by se zcela čitelně a veřejně kontrolovatelně podporovaly sportovní, mládežnické, kulturní či sociálně – dobročinné aktivity.

Volební kampaň je plná slibů a gest…

Víte, s ohledem své životní zkušenosti i zázemí se nepotřebuji předvádět ani hromadit majetek. Člověk totiž moc pomíjivých věcí nepotřebuje. Mnohem více zdraví a lásku svých blízkých. A to vše jsem měl a mám, stejně jako hezký a zajímavý život okořeněný mnoha nesdělitelnými mezilidskými, pracovními, kulturními či sportovními zážitky. To je můj vklad a dobrý předpoklad pro to, abych už nezblbnul. Neslibuji nesmysly, neslibuji vše zdarma, neslibuji blahobyt. Slibuji dohled a zarputilost v dodržování pravidel hry, pravidel mezilidské slušnosti a principů humanity.

Kde jste sehnal peníze na kampaň?

Jak již bylo uvedeno, kandiduji za Tábor 2020 koaličně s hnutím Starostové a nezávislí a s podporou Jihočechů 2012 a KDU – ČSL. Všichni jsme se na to nějak složili, já osobně věnuji na kampaň ze svých úspor 100 tis. korun. Celkové náklady budou cca 750 tis. Vše si mohou ověřit jak občané, tak novináři z veřejného transparentního účtu u ČSOB, který je již založen a otevřen od června tohoto roku hnutím Tábor 2020. Na mém webu najdou také mé úplné majetkové přiznání.

Kandidaturu Jiřího Fišera podporují:

Ondřej Vetchý, herec
Dana Drábová, jaderná fyzička
Petr Gazdík, místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda hnutí Starostové a nezávislí
Rudy Linka, jazzový kytarista
Pavel Hroch, starosta Kovářova a předseda hnutí Jihočeši 2012
Jan Bartošek, Místopředseda Poslanecké sněmovny, místopředseda KDU-ČSL
Daniel Kroupa, filozof
David Bor, významný představitel táborské atletiky
Petr Kolář, bývalý velvyslanec v USA a Rusku
Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc., sexuolog
Michal Horáček, textař
Stanislav Polčák, místopředseda hnutí Starostové a nezávislí, europoslanec
Jan Ruml, bývalý politik, disident a lidsko-právní aktivista
Martin Doležal, starosta Sezimova ústí
PhDr.Lída Peřinová, pěvkyně a muzikoložka z Tábora
Jan Vacík, operní pěvec původem z Tábora
Paul Batto jr., bluesový zpěvák a kytarista
Karel Deniš, hudební dramaturg a producent
Jan Kučera, dirigent, skladatel
Tomáš Hubka, houslista
Martin Bína, cyklokrosový reprezentant
MUDr. Jana Chocholová, primářka dětského oddělení v Táboře
Richard F. Vlasák, historik a teolog, novinář
Ladislav Makovec, sommelier

http://www.jirifiser.cz/

Autor: Komerční sdělení

20.9.2016
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Ilustrační foto.
18

E-neschopenka. Další promarněná šance?

Přes deset tisíc předmětů z padesátých až osmdesátých let si lidé prohlédnou od dubna příštího roku v brněnském obchodním centru Futurum. Jedenatřicetiletý Radim Blaško tam chce otevřít jedno z největších retro muzeí tohoto druhu v České republice.
6

Otevře největší retro muzeum v republice. Sběratelem se stal při zařizování bytu

Havlovo planoucí srdce a tvrdý alkohol v Dukovanech: nejlepší videa víkendu

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku o víkendu 18. až 19. listopadu 2017.

Poprvé se sejdou noví poslanci. Vondráček z ANO bude předsedou sněmovny

/FOTOGALERIE/ Dnes usednou do svých lavic nově zvolení poslanci. Budou zastupovat devět stran a hnutí, což je v historii ČR maximum. Nejvíc – 78 mandátů – získalo ANO Andreje Babiše. Druhá ODS má 25 křesel. I tato dominance vítězného subjektu je politické novum. Stejně jako fakt, že žádná z dalších stran (kromě Okamurovy SPD) nechce do vlády.

Svět žen, odvaha žít a pojídání duší. Festival divadla německého jazyka startuje

Alles klar? To je motto dalšího ročníku přehlídky divadla německého jazyka, kterou včera otevřely dvě inscenace v Karlíně a Národním divadle.   

Prázdné budovy mění na komunitní domy. Penzistům nabízí tvořivé dílny i tančení

Prázdné školy i nefunkční kina se znovu naplní, a to natrvalo. Nejen v jihomoravském příhraničí se totiž mění na takzvané komunitní domy, kde nacházejí nové bydlení aktivní penzisté. „Je tady dobrý kolektiv, pěkná zahrada a prostředí vůbec. K dispozici máme sušárnu, prádelnu a pohybové centrum. Prostě všechno, co člověk potřebuje,“ svěřila se například Pavla Godiaková.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT